Vipuvoimaa EU:lta logo sivuston oikeassa yläreunassa EU:lta logo sivuston oikeassa yläreunassa ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa
Iisalmen Arska-täti - huima hyvän mielen lähettiläs. Lue lisää. #unelmoidaanko: Nightwishin Tuomas Holopainen: "Elämän tarkoitus on unelmoida ja tehdä kaikkensa, että unelmat toteutuvat". Lue lisää. #Mielitekopodcast: Professori Arto O. Salonen pohtii hyvän elämän edellytyksiä. Kuuntele. Dissosiaatiohäiriö vei laulajan vuosiksi sumuun – terapia pelasti. Lue lisää. #Riisutaanko: Vapauta mielesi pelosta, häpeästä ja ennakkoluuloista. Lue lisää.

Mielitekorahasto

Kuopion kaupungin
Mielitekorahasto

Mielitekorahaston perusarvo on yhdenvertaisuus, ja se huomioi koko Pohjois-Savon alueen. Rahaston tarkoitus on tukea toimia, joilla tähdätään pohjoissavolaisten mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin kohentamiseen sekä päihteiden käytön ja päihdemyönteisyyden vähentämiseen. Se keskittyy myös toimiin, joilla lisätään osallisuutta. 

Pohjois-Savon väestö on terveyden ja hyvinvoinnin tilaa kuvaavien indeksien avulla tarkasteltuna valtakunnallisesti sairaimpien joukossa. Erityisesti mielenterveyden ja päihteiden käytön osalta Pohjois-Savossa tilanne on erittäin huolestuttava. Terveys ja hyvinvointi ovat sidoksissa ympäristön elinvoimaisuuteen.

Lue uutisiamme Mielitekorahastoon tehdyistä lahjoituksista.

Lahjoita
Mielitekorahastoon

Helena Länsimies

Mielitekorahaston asiamies
Helena Länsimies
044 718 2699
helena.lansimies@kuopio.fi

Mielitekorahaston hoitokunta 1.9.2022–31.8.2026

Pekka Vähäkangas, apulaiskaupunginjohtaja, Kuopion kaupunki
Marja-Leena Martikainen, talousjohtaja, Kuopion kaupunki
Jukka Pitkänen, elinkeinojohtaja, Kuopion kaupunki

Hoitokuntaan nimetään myöhemmin 2–3 yritysmaailman edustajaa.

Mielitekorahaston lahjoittajat

VARARENGASRAVINTOLAT OY

500 EUR

LÄHITAPIOLA SAVO

5000 EUR

Mielitekorahaston säännöt
Päivitetty 23.08.2023

1 § Rahaston nimi ja tarkoitus

Kuopion kaupungin hallinnoiman Mielitekorahaston perusarvo on yhdenvertaisuus ja se huomioi koko Pohjois-Savon alueen. Rahaston tarkoituksena on tukea toimia, joilla tähdätään pohjoissavolaisten mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin kohenemiseen, päihteiden käytön ja päihdemyönteisyyden vähenemiseen sekä toimiin, joilla lisätään osallisuutta. 

Rahaston perustamispäätös on hyväksytty Kuopion kaupunginvaltuustossa 16.5.2022. Mielitekorahastolle avattiin perustamisen yhteydessä oma verkkosivu www.mielitekomedia.fi-verkkosivuston yhteyteen. 

2 § Lahjoitusvarojen käyttö

Mielitekorahaston varoja käytetään toimiin, kohteisiin ja avustuksiin (4 §), jotka tukevat ja täydentävät Mieliteko-ohjelman tavoitteiden saavuttamista. Mielitekorahasto tukee toimia, joilla tähdätään pohjoissavolaisten mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin kohenemiseen, päihteiden käytön ja päihdemyönteisyyden vähenemiseen sekä toimiin, joilla lisätään osallisuutta. 

Ostopalveluissa noudatetaan Kuopion kaupungin ostopalvelu- ja kilpailutusperiaatteita.

3 § Rahaston pääoma, rahastovarojen ylläpitäminen ja kartuttaminen

Rahastoa kartutetaan lahjoitusvaroin, joita se ottaa vastaan yksityishenkilöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Mikäli rahastoon tulee muita kuin rahavaroja, niiden rahaksi muuttamisesta päätetään kaupungin hallintosäännön mukaisesti (päättää kaupunginhallitus).

4 § Avustusten myöntäminen

Perustamispäivästä alkaen ensimmäisten kahden vuoden aikana rahasto ei vastaanota avustushakemuksia, vaan käyttää varoja itse suunniteltuihin toimiin ja kohteisiin (2 §). 

Tarkemmat kriteerit avustusten hakemiselle ja myöntämiselle määritellään rahaston hoitokunnan toimesta. Esitetyt kriteerit hyväksytetään Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa. 

5 § Rahaston hallinnointi ja hoito

Mielitekorahastoa hallinnoi hoitokunta. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta nimeää hoitokunnan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Mikäli hoitokunnan jäsen eroaa, erotetaan tai hän menettää kelpoisuutensa tai tulee esteelliseksi tehtävään, nimeää Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hoitokunnan jäsenille ei makseta kokous- eikä muita palkkioita ennen kuin rahaston varallisuus on vähintään 20 000 €. Palkkioiden suuruus määritellään ja hyväksytään Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa.

Rahaston asiamiehenä toimii Mieliteko-ohjelman johtaja. Asiamies valmistelee hoitokunnalle esitykset varojen käytöstä, mahdolliset avustusten hakukuulutukset, toiminnan suunnittelusta sekä huolehtii muista käytännön asioista. Lisäksi asiamies huolehtii varainkeruusta. 

Hoitokunnassa on puheenjohtaja ja 4–6 jäsentä, asiamies ja sihteeri. Kirjallinen kokouskutsu on lähetettävä vähintään yksi (1) viikko ennen kokousta ja siinä on mainittava käsiteltävät asiat. Hoitokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä. Mikäli sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat esteellisiä kokouksessa käsiteltävään asiaan valitsee hoitokunta keskuudestaan jäsenen, joka toimii puheenjohtajana käsiteltävässä asiassa. 

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Rahaston hoitokunnan kokoukset voidaan pitää sähköisinä etäkokouksina. Hoitokunta voi pitää myös sähköpostikokouksia. Sähköpostikokousten päätökset kirjataan seuraavan hoitokunnan kokouksen pöytäkirjaan.

Mielitekorahastoa edustaa rahaston asiamies tai hoitokunnan puheenjohtaja yhdessä hoitokunnan jonkun muun jäsenen kanssa.

Rahaston varoja hoidetaan kaupungin kassavarojen yhteydessä. Rahaston varoille ei makseta erillistä korkoa. Rahastosta pidetään tiliä (tasetili) keskuskirjanpidon yhteydessä. Rahaston hoidosta on tehtävä raportti Hyvinvoinnin edistämisen laitakunnalle kalenterivuosittain, josta selviää rahaston pääoma vuoden alussa, rahastoon vuoden aikana kertyneet varat, varojen käyttö sekä rahaston pääoma vuoden päättyessä.

Mielitekorahaston toiminta raportoidaan niin ikään vuosittain Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle. 

6 § Rahaston lakkauttaminen ja sääntöjen muuttaminen

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää rahaston lakkauttamisesta ja sääntöjen muuttamisesta Mielitekorahaston hoitokunnan esityksestä. Rahaston lakattua jäävät sen varat Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan käytettäväksi rahaston nykyisiä tarkoituksia vastaavalla tavalla.