Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa

ABC-toimintamalli

Mieliteko 2.0: Itä-Suomen yliopiston tiimi tuo Pohjois-Savon organisaatioihin ja työyhteisöihin Mielen hyvinvoinnin ABC-toimintamallin

Mielen hyvinvoinnin ABC-toimintamalli on maailman ensimmäinen, tutkimukseen perustuva mielenterveyden edistämisen yhteisöllinen ja kokonaisvaltainen väestötason ohjelma.

Mallin tavoite on sitouttaa laajasti niin yksittäisiä ihmisiä kuin yhteisöjä mielen hyvinvointia edistävään toimintaan sekä kannustaa muun muassa järjestöjä lisäämään osallistumistaan ja näkyvyyttään yhteisöissä.

Mieliteon Itä-Suomen yliopiston (UEF) tiimi tuo ABC-toimintamallin nyt Pohjois-Savoon. Haluamme juurruttaa sen kuntiin, yrityksiin sekä työyhteisöihin ja olla tätä kautta ratkaisemassa maailmanlaajuista haastetta, ihmisten mielen hyvinvoinnin tukemista ja mielenterveyden edistämistä.

ABC-malli antaa mielen hyvinvoinnin edistämiselle kokonaisvaltaiset mahdollisuudet: hankkeen aikana keräämme kokemusta ja tietoa siitä, kuinka tällainen työskentely tukee pohjoissavolaisten työntekijöiden ja työyhteisöjen hyvinvointia.

ABC-toimintamalli

Olemme osa THL:n ainutlaatuista pilottia

ABC-toimintamalli on kehitetty Australiassa vuonna 2008. Pohjoismaista sen otti ensimmäisenä käyttöönsä Tanska vuonna 2014. Mallia pilotoidaan tällä hetkellä Suomen lisäksi Norjassa, Ruotsissa, Islannissa ja Färsaarilla. Uutena maana mukaan on lähdössä Irlanti.

Tuomme mallin Pohjois-Savoon osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ainutlaatuista pilottia, jonka tavoite on levittää ABC-toimintaohjelma Suomeen.
Saamme tukea kehittämistyöhömme THL:n asiantuntijoilta sekä Kööpenhaminan yliopiston asiantuntijoilta Tanskasta, jossa toimintamallia on ehditty toteuttaa ja kehittää kymmenen vuoden ajan.

Mielen hyvinvoinnin ABC-toimintamallissa hyvinvointia lisätään kolmiportaisesti olemalla aktiivinen, osallistumalla toimintaan yhdessä muiden kanssa sekä omistautumalla itselle merkityksellisiin asioihin.

ABC-mallin nimi tulee englanninkielisistä lyhenteistä A = Act, B = Belong ja C = Commit. Kirjainlyhenteet kuvaavat toimintamallin etenemistä:

A.  TOIMI
B.  OSALLISTU
C.  OMISTAUDU

Mielen hyvinvoinnin ABC-toimintamallissa omaksutaan vähitellen ajatus- ja toimintamalli, joka tukee tekoja ja valintoja, joilla mielen hyvinvointi lisääntyy.

 

Näin tavoitteellinen ABC-malli toteutuu työyhteisössä

1.
Organisaation omat tarpeet.
2.
Tutustuminen ABC-mallin ydinajatuksiin.
3.
Osanottajien valinta työpajoihin.
4.
Valintojen ja motivaation pohdinta.
5.
Mielen hyvinvoinnin edistäminen työpajoissa.
6.
Lisäkoulutus ja sparraus.
7.
Vaikutusten arviointi.

Mielen hyvinvoinnin ABC-toimintamallin pilotointi vaatii UEF:n hanketiimiltä ja pilotoivan organisaation työyhteisöltä tavoitteellista yhteistyötä.

Ensimmäisissä tapaamisissamme käymme läpi organisaation omia tarpeita ja tavoitteita, joiden avulla mielen hyvinvointia voi edistää. Samalla tutustumme ABC-mallin ydinajatuksiin ja taustaan.

Seuraavaksi pohdimme, millainen osallistujajoukko organisaatiosta on kiinnostunut osallistumaan ABC-mallin yhteiskehittämisen työpajoihin. 

Onnistuminen edellyttää innokkuutta ja sitoutumista yhteistyöhön, jossa testaamme ja toteutamme henkilöstön kanssa rohkeasti ABC-mallia.

ABC-mallissa pitää uskaltaa pohtia avoimesti omia valintoja sekä valintojen taustalla olevia motiiveja. Lisäksi kehittämisen kohteena on mielen hyvinvoinnin edistäminen työpaikalla, jolloin tarkastelemme työyhteisön toimintakulttuuria, puhetyylejä ja toimintamalleja sekä yhteisen tekemisen tavoitteita.

Haluamme sanoittaa yhdessä kohderyhmän kanssa, miten kukin meistä voi edistää mielen hyvinvointia ja olla mukana mahdollistamassa ABC-toimintamallin käyttöönottoa. Yhteinen pohdinta auttaa tiedostamaan, mitä mielen hyvinvointi itse kullekin ja myös työyhteisölle tarkoittaa.

Lähdemme edistämään ABC-mallia järjestämällä yhteiskehittämisen työpajoja osallistuvien organisaatioiden kanssa. Työpajoissa suunnittelemme mielen hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteitä sekä yksilöiden että yhteisöjen näkökulmasta.

Työpajojen jälkeen käynnistämme sovitut toimenpiteet kussakin yrityksessä ja kunnassa. Tarjoamme lisäksi osallistuvien organisaatioiden työntekijöille koulutuksia ja asiantuntijoiden sparrausta mielen hyvinvoinnin edistämisen teemoista.

Toimintamallit jäävät työyhteisön arkeen

Yhteinen lähtökohta on, että pilotoinnin päättymisen jälkeen organisaatioissa ja työyhteisöissä on olemassa arkipäiväisiä ja helposti omaksuttavia toimintamalleja mielen hyvinvoinnin tukemiseen. Nämä mallit voidaan levittää ja laajentaa koko organisaatiokulttuurin kattavaksi toimintamalliksi.

Tavoitteemme on, että organisaatioiden kokemukset ovat hyödynnettävissä laajasti erilaisissa työyhteisöissä koko Pohjois-Savon alueella.

Arvioimme toimintamallien vaikutuksia hankkeen aikana: työmme ytimessä ovat organisaatioiden tarpeista lähtevä toteutus sekä yksilöiden ja yhteisöjen kokemusten kartoittaminen kehittämisen eri vaiheissa.

ABC-mallissa mielen hyvinvoinnin tukeminen tarkoittaa mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyä. Kehittämistyö sisältää ABC-mallin soveltuvuuden ja vaikutusten arviointia, ja tämän vuoksi mukaan lähteviltä työpaikoilta vaaditaan sitoutumista ohjelmaan.  

  1. Edistätte työyhteisön mielen hyvinvointia.
  2. Liitytte mukaan arvostettuun toimintapainotteiseen ydinviestiin.
  3. Tiivistätte yhteistyötä organisaatioiden ja yhteisöiden välillä.
  4. Vähennätte mielenterveyden ongelmiin liittyvää leimaantumista keskustelemalla avoimesti mielenterveydestä.
  5. Olette mukana edistämässä väestön mielenterveyttä.
ABC-toimintamallin yhteistyökumppanina

ABC-mallin toteuttajat

Yhteystiedot

Johanna Lammintakanen

Hankejohtaja, terveyshallintotieteen professori

040 355 2685
johanna.lammintakanen@uef.fi

Anne Surakka

Projektipäällikkö, Työ ja mielen hyvinvointi

050 529 2553
anne.surakka@uef.fi

Hanna Tervo

Projektikoordinaattori

050 323 4636
hanna.tervo@uef.fi

Anna-Kaisa Vartiainen

Projektitutkija

050 565 1196
anna-kaisa.vartiainen@uef.fi