Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa

Kuopion kaupungin
Mielitekorahasto

Mielitekorahaston perusarvo on yhdenvertaisuus, ja se huomioi koko Pohjois-Savon alueen. 

Rahaston tarkoitus on tukea toimia, joilla tähdätään pohjoissavolaisten mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin kohentamiseen sekä päihteiden käytön ja päihdemyönteisyyden vähentämiseen. Se keskittyy myös toimiin, joilla lisätään osallisuutta. 

Pohjois-Savon väestö on terveyden ja hyvinvoinnin tilaa kuvaavien indeksien avulla tarkasteltuna valtakunnallisesti sairaimpien joukossa. Erityisesti mielenterveyden ja päihteiden käytön osalta Pohjois-Savossa tilanne on erittäin huolestuttava. Terveys ja hyvinvointi ovat sidoksissa ympäristön elinvoimaisuuteen.

Mielitekorahaston lahjoittajat

5000 EUR


Lähitapiola Savo

500 EUR


Vararengasravintolat Oy

Helena Länsimies

Mielitekorahaston asiamies

Helena Länsimies

044 718 2699

helena.lansimies@kuopio.fi

Mielitekorahaston hoitokunta 1.9.2023–31.8.2026

Pekka Vähäkangas, apulaiskaupunginjohtaja, Kuopion kaupunki, puheenjohtaja.

Tiina Bies, HR Director, FinVector.

Kai Hyttinen, aluejohtaja, Rastor-instituutti.

Marja-Leena Martikainen, talousjohtaja, Kuopion kaupunki, varapuheenjohtaja.

Pia Nykvist-Lindström, henkilöstöpäällikkö, Yara Suomi Oy.

Jukka Pitkänen, elinkeinojohtaja, Kuopion kaupunki.

Mielitekorahaston säännöt

Päivitetty 23.08.2023

1 § Rahaston nimi ja tarkoitus

Kuopion kaupungin hallinnoiman Mielitekorahaston perusarvo on yhdenvertaisuus ja se huomioi koko Pohjois-Savon alueen. Rahaston tarkoitus on tukea toimia, joilla tähdätään pohjoissavolaisten mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin kohenemiseen, päihteiden käytön ja päihdemyönteisyyden vähenemiseen sekä toimiin, joilla lisätään osallisuutta. 

Rahaston perustamispäätös on hyväksytty Kuopion kaupunginvaltuustossa 16.5.2022. Mielitekorahastolle avattiin perustamisen yhteydessä oma verkkosivu www.mielitekomedia.fi-verkkosivuston yhteyteen. 

2 § Lahjoitusvarojen käyttö

Mielitekorahaston varoja käytetään toimiin, kohteisiin ja avustuksiin (4 §), jotka tukevat ja täydentävät Mieliteko-ohjelman tavoitteiden saavuttamista. Mielitekorahasto tukee toimia, joilla tähdätään pohjoissavolaisten mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin kohenemiseen, päihteiden käytön ja päihdemyönteisyyden vähenemiseen sekä toimiin, joilla lisätään osallisuutta. 

Ostopalveluissa noudatetaan Kuopion kaupungin ostopalvelu- ja kilpailutusperiaatteita.

3 § Rahaston pääoma, rahastovarojen ylläpitäminen ja kartuttaminen

Rahastoa kartutetaan lahjoitusvaroin, joita se ottaa vastaan yksityishenkilöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Mikäli rahastoon tulee muita kuin rahavaroja, niiden rahaksi muuttamisesta päätetään kaupungin hallintosäännön mukaisesti (päättää kaupunginhallitus).

4 § Avustusten myöntäminen

Perustamispäivästä alkaen ensimmäisten kahden vuoden aikana rahasto ei vastaanota avustushakemuksia, vaan käyttää varoja itse suunniteltuihin toimiin ja kohteisiin (2 §). 

Tarkemmat kriteerit avustusten hakemiselle ja myöntämiselle määritellään rahaston hoitokunnan toimesta. Esitetyt kriteerit hyväksytetään hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa. 

5 § Rahaston hallinnointi ja hoito

Mielitekorahastoa hallinnoi hoitokunta. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta nimeää hoitokunnan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Mikäli hoitokunnan jäsen eroaa, erotetaan tai hän menettää kelpoisuutensa tai tulee esteelliseksi tehtävään, nimeää hyvinvoinnin edistämisen lautakunta uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hoitokunnan jäsenille ei makseta kokous- eikä muita palkkioita ennen kuin rahaston varallisuus on vähintään 20 000 €. Palkkioiden suuruus määritellään ja hyväksytään Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa.

Rahaston asiamiehenä toimii Mieliteko-ohjelman johtaja. Asiamies valmistelee hoitokunnalle esitykset varojen käytöstä, mahdolliset avustusten hakukuulutukset, toiminnan suunnittelun sekä huolehtii muista käytännön asioista. 

Hoitokunnassa on puheenjohtaja ja 4–6 jäsentä, asiamies ja sihteeri. Kirjallinen kokouskutsu on lähetettävä vähintään yksi (1) viikko ennen kokousta ja siinä on mainittava käsiteltävät asiat. Hoitokunta on päätösvaltainen, kun läsnä ovat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä. Mikäli sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat esteellisiä kokouksessa käsiteltävään asiaan, valitsee hoitokunta keskuudestaan jäsenen, joka toimii puheenjohtajana käsiteltävässä asiassa. 

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Rahaston hoitokunnan kokoukset voidaan pitää sähköisinä etäkokouksina. Hoitokunta voi pitää myös sähköpostikokouksia. Sähköpostikokousten päätökset kirjataan seuraavan hoitokunnan kokouksen pöytäkirjaan.

Mielitekorahastoa edustaa rahaston asiamies tai hoitokunnan puheenjohtaja yhdessä hoitokunnan jonkun muun jäsenen kanssa.

Rahaston varoja hoidetaan kaupungin kassavarojen yhteydessä. Rahaston varoille ei makseta erillistä korkoa. Rahastosta pidetään tiliä (tasetili) keskuskirjanpidon yhteydessä. Rahaston hoidosta on tehtävä hyvinvoinnin edistämisen laitakunnalle kalenterivuosittain raportti, josta selviää rahaston pääoma vuoden alussa, rahastoon vuoden aikana kertyneet varat, varojen käyttö sekä rahaston pääoma vuoden päättyessä.

Mielitekorahaston toiminta raportoidaan niin ikään vuosittain hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle. 

6 § Rahaston lakkauttaminen ja sääntöjen muuttaminen

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää rahaston lakkauttamisesta ja sääntöjen muuttamisesta Mielitekorahaston hoitokunnan esityksestä. Rahaston lakattua jäävät sen varat Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan käytettäväksi rahaston nykyisiä tarkoituksia vastaavalla tavalla.