Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa

Täsmätyökyky

Mieliteko 2.0: Humanistisen ammattikorkeakoulun tiimi tuo Pohjois-Savon työpaikoille täsmätyökykyvalmennuksen

Täsmätyökyky

Tarjoamme pohjoissavolaisille yrityksille täsmätyökykyvalmennuksen, jonka keskiössä ovat työyhteisöt. Emme keskity yksittäiseen työntekijään, vaan tavoitteemme on yhdessä yrityksen johdon, esihenkilöiden ja työntekijöiden kanssa tunnistaa työyhteisöstä ja työn ympäristöstä tekijöitä, jotka altistavat työkyvyn osittaiseen tai täydelliseen menetykseen.

Syvennymme täsmätyökykyvalmennuksissa erityisesti mielen hyvinvointiin. Pyrimme vahvistamaan toimivia käytäntöjä ja synnyttämään avointa sekä sallivaa keskustelukulttuuria, joka on omiaan vahvistamaan työyhteisön hyvinvointia.

Tarvittaessa keskitymme muihinkin työkyvyn riskitekijöihin, koska tavoitteemme on luoda työyhteisöjä, joissa jokainen voi toimia ja pärjätä omalla täsmätyökyvyllään.

Jokainen mukaan lähtevä yritys on osaltaan poistamassa mielenterveyteen liittyvää häpeää, kantamassa yhteiskuntavastuuta ja luomaan Pohjois-Savolle uutta elinvoimaisempaa tulevaisuutta.

Osallistumalla valmennukseemme yritys ei vain vahvista työnantajabrändiä mielen hyvinvoinnin edistäjänä vaan myös osoittaa vastuullisuutta ja sitoutumista työntekijöidensä hyvinvointiin. 

 

Miksi valita täsmätyökykyvalmennus työyhteisöllesi?

Työntekijä, jonka työn tekemisen mahdollisuudet ovat heikentyneet, määritellään usein osatyökykyiseksi, vajaa- tai puolikuntoiseksi. Työntekijän osatyökykyisyys voi johtua useista syistä. Taustalla voivat olla esimerkiksi vamma, sairaus, haastava elämäntilanne tai alentunut toimintakyky.

Kun puhumme täsmätyökyvystä, suuntaamme katseemme työntekijän vahvuuksiin sekä taitoihin ja korostamme jäljellä olevaa työkykyä. Täsmätyökykyyn liittyy vahvasti myös töiden täsmäyttäminen.

Ilmarisen työkykyriskien ennakointi- ja tutkimusosaston johtaja Kari-Pekka Martimon kiteyttää: “Kenestäkään meistä ei ole kaikkiin töihin, mutta kaikista on johonkin työhön”. Täsmätyössä työn vaativuus ja mahdollisuudet kohtaavat työntekijän potentiaalin eli täsmätyökyvyn.

Elämäntilanteet vaihtelevat, ja harva selviää työuransa läpi täysin 100-prosenttisesti työkykyisenä.

Jokainen työyhteisö on joskus tilanteessa, jossa kollegat ja työtoverit haluaisivat tukea täsmätyökykyistä ja jossa täsmätyökykyinen puolestaan tarvitsee työyhteisön tukea.

Täsmätyökykyvalmennusten avulla pyrimme lisäämään tietoisuutta täsmätyökyvystä. Haluamme kehittää ja tukea työyhteisöjä, jotta ne toimisivat jokaisen työkykyä tukevana pilarina. Täsmätyökykyä tukevassa työyhteisössä arvoina korostuvat tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, erilaisuuden sekä monimuotoisuuden toteutuminen riippumatta siitä, millaisista taustoista työntekijät tulevat. 

Kuka voi osallistua täsmätyökykyvalmennukseen?

Tämä on avoin kutsu kaikille pohjoissavolaisille yrityksille.

Rakennetaan yhdessä työympäristö, jossa työyhteisö tunnistaa ja poistaa mahdollisia mielen hyvinvointiin ja työkykyyn vaikuttavia riskejä ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia työntekijöiden työkyvylle. Näin luomme kestävän ja terveen työyhteisö ja tuemme samalla työntekijöiden mielen hyvinvointia.

Täsmätyökykyvalmennukseen osallistuvan ryhmän suosituskoko on 10-12 henkilöä. Ryhmä koostuu yrityksen johdosta, esihenkilöistä ja työntekijöistä. Toivomme myös, että mahdollisuuksien mukaan työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut sekä luottamusmiehet osallistuisivat valmennukseen.

Valmennus on suunniteltu joustavaksi ja räätälöitäväksi, mikä tekee siitä sopivan kaikenkokoisille yrityksille.

Valmennuksen pääroolissa on työyhteisö

Työyhteisön muodostavat henkilöstö ja esimiehet ylintä johtoa myöten eli kaikki organisaatiossa työskentelevät ihmiset yhdessä. Hyvässä työyhteisössä jokaisella on mahdollisuus tuoda hyödynnettäviksi omat henkilökohtaiset kokemuksensa, persoonalliset piirteensä sekä sen hetkinen terveydellinen kyky tehdä työtä.

Työyhteisö muodostuu siis yksilöistä, heidän osaamisestaan, kokemuksistaan ja ajatuksistaan.

Yhteisöllisyyden perusta on toimiva vuorovaikutus, joka on kaikkien vastuulla. Se merkitsee pysähtymistä, läsnäoloa ja työkaverin kuuntelua. Rohkaisu ja myönteinen kannustaminen ovat tärkeä osa vuorovaikutusta. Tuki ja myötätunto voivat auttaa vaikean hetken tai elämänvaiheen yli. Arjen kiireessä on hyvä muistaa toisen huomioiminen ja ilahduttaminen.

 

Kuvassa kaksi piirrettyä ihmistä ja puhekuplia. Ensimmäisessä puhekuplassa lukee “Pysähdytään hetkeksi ja käydään läpi tämä asia yhdessä. Haluan olla varma, että ymmärrä toimiamme.” ja toisessa: “Olen iloinen voidessani jakaa tämän hetken kanssasi!”
Pysähtyminen, läsnäolo ja työkaverin kuuntelu ovat yhteisöllisyyden perusta.

Yleisesti tiedostetaan, että toimivassa työyhteisössä on yhteinen päämäärä ja tavoite sekä selkeä työn- ja vastuunjako: jokainen tietää, mitä häneltä odotetaan työssä. Työyhteisön toimintatavat ja pelisäännöt sovitaan keskustellen yhdessä. Päätöksenteko on läpinäkyvää, ja päätöksistä tiedottaminen tapahtuu siten, että jokainen saa niistä tiedon. Mahdolliset ristiriidat otetaan nopeasti käsittelyyn. Hyvässä työyhteisössä esihenkilötyö on oikeudenmukaista ja tasapuolista.

Työyhteisön kehittäminen pyritään toteuttamaan vuorovaikutuksessa työyhteisön, organisaation ja toimintaympäristön kanssa. Tavoite on, että kaikki asianosaiset pääsevät mukaan kehittämistoimintaan ja että siinä noudatetaan yhteistoiminnallisuuden periaatetta.

Ihannetilanteessa jatkuva oman työn kehittäminen ja oppiminen työpaikalla on mahdollista, ja siihen kannustetaan. Työyhteisöjen kehittämistoiminnalla myös muokataan työyhteisöä ja luodaan toimivia ja tasa-arvoisia vuorovaikutusrakenteita työyhteisöihin tai verkostoihin.

Näin toteutamme valmennuksen

Työyhteisö on vuorovaikutuksessa toistensa kanssa olevien ihmisten osaamisverkosto, jossa jokaisen ihmisen taustalla, toiminnalla, ajatuksilla ja osaamisella on merkitystä. Yhteisöllisyyden tunteella on syvällinen yhteys hyvinvointiin ja se on myös kuntouttavaa tilanteessa, jossa työkyvyssä todetaan syystä tai toisesta haasteita.  

Yleensä ihmisillä on työyhteisön toiminnan ja menestysedellytysten kehittämiseksi paljon ideoita. Jotta ne tulevat kuulluksi ja pääsevät esille, on ideoille varattava sopiva aika ja käsittelytapa.

Humakin täsmätyökykyvalmennus on ratkaisukeskeistä, työyhteisön jokaisen jäsenen vahvuuksien ja kapasiteetin esiin nostamista, jotta yhteinen päämäärä voitaisiin saavuttaa mahdollisimman tehokkaasti.

Täsmätyökykyvalmennus on ratkaisukeskeistä, jokaisen työntekijän vahvuuksien esiin nostamista,

Tavoitteemme on yhdessä yrityksen johdon, esihenkilöiden ja työntekijöiden kanssa tunnistaa työyhteisöstä ja työn toiminnallisesta ympäristöstä tekijöitä, jotka altistavat työkyvyn eriasteisille haasteille.

Valmennuksemme koostuu ennakkoon kerätystä työyhteisön käytäntöihin perustuvasta pohjamateriaalista, kolmesta työpajasta ja työpajojen välissä tehtävistä harjoituksista sekä luennoista. Prosessin päättää työpajoista koostettu konkreettinen työyhteisön kehittämisohjelma.

Työpajoissa käytämme tehokkaita, osanottajia aktivoivia ryhmätyömenetelmiä ja kannustamme näin tuomaan käsiteltävänä olevaan asiaan useita eri näkökulmia. Työpajan vetäjä auttaa työyhteisöä eri teemojen selkeyttämisessä, tekee yhteenvetoja ja kiteytyksiä sekä auttaa päätöksenteossa.

Ohjaamme työyhteisön jäseniä kohti ratkaisuja ja kehitysaskelia heidän itsensä esittämien ratkaisujensa pohjalta.

Työpajatyöskentely päättyy yhteisesti valittuihin tehtäviin ja näkymiin valmennusprosessin tulevista tapahtumista.

Koko valmennusprosessin tuloksena työyhteisön jäsenet puhaltavat yhteen hiileen, työ sujuu mutkattomasti, ristiriitoja osataan ratkaista tehokkaasti ja henkilökohtaisia kinoja on vähän. Arkipäivän työssä syntyy mielihyvää nostattavia yhteisiä tekemisen ja ajattelun tiloja, jotka tuottavat hyvinvointia kaikille ja erityisesti täsmätyökykyisille.

 

Ennakko
KERÄTÄÄN pohjamateriaalia työyhteisöstä ja työn käytännöistä täsmätyökykyyn liittyen.
Mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi työhyvinvointikyselyt, sairauspoissaolojen määrä ja työpaikan pelisäännöt.
Työpaja
TUNNISTETAAN työyhteisöstä ja työn käytänteistä työkyvyn heikentymiseen altistavia tekijöitä.
Esimerkiksi työntekijöiden väliset suhteet ja dynamiikka sekä työkulttuuri, työn kognitiiviset ja työtaidolliset rasitustekijät.
Välivaihe
TIEDON LISÄÄMINEN työyhteisön täsmätyökykyyn liittyvistä taidoista:
  • Täsmätyökyky-tapauskuvaus
  • Kysely ja haastattelu
  • Luennot
Arvoina tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, erilaisuuden sekä monimuotoisuuden huomioiminen.
Työpaja
KEHITETÄÄN ehdotuksia esille nousseisiin ongelmiin.
Käsitellään esille nousseita asioita dialogisesti ja ratkaisukeskeisesti. Oivalletaan yhdessä ja keskustellaan avoimesti.
Välivaihe
KERÄTÄÄN kehittämisehdotukset yhteen.
•    Kehittämiskansio
POHDITAAN työyhteisön kehittämisen konkretiaa ja resursseja.
•   Välitehtävä
Työpaja
Keskitytään mahdollisuuksiin ja arvioidaan kehittämisehdotuksia ja niiden toimeenpanoa.
TUNNISTETAAN kehittämiskohteet ja –toimenpiteet, vastuut ja arviointi.
•   Kehittämisohjelma
HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ
  • Osanottajat oppivat tunnistamaan, todentamaan ja kehittämään täsmätyökykyyn liittyviä avaintaitoja.
  • Kehittämisohjelma, jonka tavoite on luoda jokaisen työkykyä tukeva työyhteisö.

Osallistu valmennukseen

Keskustelukulttuuri

luodaan aina yhdessä. Ole luomassa avointa ja luottamuksellista keskustelukulttuuria työpaikoille.

Maksuttomissa

täsmätyökykyvalmennuksissa osallistuminen on tehty helpoksi.  Toteutus voidaan räätälöidä jokaiselle yritykselle sopivalla tavalla: kasvokkain, etänä tai sekä että. Työyhteisön kehittämisessä on paljolti kyse ihmisten välisistä suhteista ja siksi panostamme kasvokkain tapahtuvaan toimintaan.

Työyhteisö oppii

tunnistamaan, todentamaan ja kehittämään täsmätyökykyyn liittyviä avaintaitoja, jotka ovat ratkaisevassa roolissa paremman työympäristön rakentamisessa. Osallistujat saavat osallistumisestaan todistuksen.

Humakin Työyhteisöjen kehittäjäkoulutuksen

täsmätyökykyvalmennus on suunniteltu työyhteisöille mielen hyvinvoinnin tukemiseksi. Työyhteisöjen kehittäjä -osaamiskärjessä painopisteitä ovat organisaatiokulttuurien kehittäminen, työyhteisöjen monimuotoisuus ja työurien pidentäminen sekä eettinen vastuu ja yhteisöllisyyden uudet muodot työelämässä.

Tiedustellen alkuun:

Voit ottaa meihin yhteyttä matalalla kynnyksellä ja räätälöidään yhdessä juuri teidän työyhteisöönne sopiva toteutus!

Mieliteko 2.0

TYÖYHTEISÖN KEHITTÄJÄN SANA:

Lämpimästi tervetuloa täsmätyökykyvalmennukseen!

Haluamme korostaa yhteistyön voimaa työyhteisönne hyvinvoinnin edistämisessä. Olemme vakuuttuneita siitä, että yhdessä voimme luoda mielen hyvinvointia tukevan työympäristön työyhteisöllenne.

Valmennuksen aikana keskitymme erityisesti dialogin ja avoimen keskustelukulttuurin luomiseen. Uskomme vakaasti, että vahva keskustelukulttuuri luo perustan, jonka päällä kestävät työyhteisöt rakentuvat. Tämä edellyttää avoimuutta, luottamusta ja sitoutumista kaikilta osapuolilta.

Valmennus voi avata uusia näkökulmia ja luoda oivalluksia, jotka voivat vaikuttaa ratkaisevasti työhyvinvointiin ja työyhteisön ilmapiiriin.

Valmennuksen toteuttajat

Yhteystiedot

Milla Lähdeniemi

Projektipäällikkö, Työ ja mielen hyvinvointi

0400 349 246
milla.lahdeniemi@humak.fi

Juha Niiranen

Kehittäjälehtori

0400 349 256
juha.niiranen@humak.fi