Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa

Traumatietoinen lähestymistapa

Mieliteko 2.0: Savonia-ammattikorkeakoulun tiimi tuo Pohjois-Savon työpaikoille traumatietoisen kohtaamisen koulutuksen

Onko työyhteisössänne koskaan pohdittu, kuinka yksilön tai työyhteisön aiemmat haavoittavat kokemukset vaikuttavat nykyhetkeen ja vuorovaikutukseen ja siten koko työyhteisön hyvinvointiin? Traumatietoisen kohtaamisen koulutuksessa tarjoamme pohjoissavolaisille työyhteisöille koulutusta traumatietoisesta työotteesta.

Traumatietoinen kohtaaminen lisää ymmärrystä ja myötätuntoa sekä itseään että toisia kohtaan. Lisäksi se vahvistaa turvallisuutta työntekijöiden, asiakkaiden ja esihenkilöiden välillä sekä organisaatiotasolla.

Traumatietoisen työotteen koulutuksen myötä ymmärrys haavoittavien kokemusten vaikutuksista lisääntyy, ja työntekijät osaavat paremmin tukea toisiaan. He myös kokevat tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi. Tämä vahvistaa työyhteisöjen vuorovaikutustaitoja ja konfliktien ratkaisutaitoja.

Kouluttamalla työyhteisöjä traumatietoiseen työotteeseen työntekijöiden hyvinvointia voidaan lisätä ja työilmapiiriä parantaa.

Työyhteisöjen hyvinvointia tukemalla voidaan vähentää työntekijöiden stressiä ja ehkäistä uupumusta, mikä voi myös vähentää sairauspoissaoloja.

Traumatietoisen kohtaamisen koulutuksen hyödyt ulottuvat laajalle. Koulutus parantaa yksilön hyvinvointia, mutta vahvistaa myös organisaatiota. Koulutus auttaa rakentamaan työyhteisöjä, jotka osaavat ehkäistä ennalta haavoittavia kokemuksia. Traumatietoinen kohtaaminen mahdollistaa osaltaan toipumista tukevan yhteiskunnan syntyä.

Työntekijöille ja esihenkilöille järjestettävät koulutukset tarjoavat välineitä, joiden avulla voi tunnistaa haavoittavien kokemusten vaikutuksia, tukea toisiamme sekä rakentaa vahvempia ja kestävämpiä työyhteisöjä.

 

Kenelle koulutus on tarkoitettu ja
kuinka pääsee mukaan?

Traumatietoisen kohtaamisen koulutusten kohderyhmää ovat Pohjois-Savossa työssä olevat täysi-ikäiset, yritysten asiakaspalvelutehtävissä toimivat työntekijät, johtajat ja esihenkilöt.​ Pääasiallista kohderyhmää ovat organisaatiot, jotka kokevat hyötyvänsä traumatietoisen lähestymistavan koulutuksesta.

Mukaan pääsee ilmoittautumalla hankkeen projektipäällikölle Katariina Moilaselle. Hänen yhteystietonsa löydät tämän sivun alareunasta. Syksystä 2024 alkaen ilmoittautuminen mahdollistuu erikseen rakennettavalla koulutusalustalla.

Toteutus

Tarjoamme esihenkilöille ja työntekijöille traumatietoisesta työotteesta omat koulutuskokonaisuutensa. Lisäämme koulutusten avulla työntekijöiden, johtajien ja lähiesihenkilöiden ymmärrystä haavoittavista kokemuksista ja niiden vaikutuksista heihin itseensä, työntekijöihin, työyhteisöön sekä asiakkaisiin.

Haavoittavat kokemukset ovat yleisiä ja koskettavat lähes jokaista. Niillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihmisen sietokyky ylittyy. Tämä voi aiheutua esimerkiksi koulukiusaamisesta, läheisen menettämisestä tai sairastumisesta, onnettomuudesta tai irtisanotuksi tulemisesta.

Ihminen kantaa kehossaan jälkiä tapahtumista, joita hän on kokenut elämänsä aikana. Kokemukset eivät välttämättä näy päällepäin.

Koulutuksen myötä esihenkilöiden traumatietoisen johtamisen osaaminen vahvistuu. Myös valmiudet edistää traumatietoista toimintakulttuuria työyhteisössä kehittyvät.

Jos kiinnostuit koulutuksistamme, ota yhteyttä projektipäällikköömme Katariina Moilaseen. Hänen yhteystietonsa ovat tämän sivun alareunassa.

koulutuksen toteuttajat

Yhteystiedot

Katariina Moilanen

Projektipäällikkö, Työ ja mielen hyvinvointi

044 785 6266
katariina.moilanen@savonia.fi

Milka Kumpu

Sosiaalialan asiantuntija

044 785 5654
milka.kumpu@savonia.fi

Hanna Seppänen

Lehtori, traumatietoisen lähestymistavan asiantuntija

044 785 6239
hanna.seppanen@savonia.fi

Mari Tuppurainen

Lehtori, työhyvinvoinnin ja työkyvyn asiantuntija

044 785 6107
mari.tuppurainen@savonia.fi

Kristiina Kuisma

Viestintäasiantuntija

044 785 5660
kristiina.kuisma@savonia.fi