Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa

Mieliteko 2.0: Työ ja mielen hyvinvointi | Hyvinvointi | 27.3.2024 | Tanja Moilanen

Yhdessä osallisiksi -yhteistyökiertue tavoitti julkisen ja kolmannen sektorin toimijat

Jaa artikkeli

Savonia-ammattikorkeakoulun päätoteuttama Yhdessä osallisiksi – Mieliteko 2.0 -hanke toteutti neljä yhteistyötilaisuutta Kuopiossa, Iisalmessa, Varkaudessa ja etänä.

Tilaisuuksiin ilmoittautui lähes 70 toimijaa kunnista, hyvinvointialueelta, järjestöistä ja yhdistyksistä. Tilaisuuksissa pohdittiin työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien mielen hyvinvointia ja nykyhetken haasteita Pohjois-Savossa. 

Yksissä tuumin -toiminta
Mieliteon Savonia-ammattikorkeakoulun tiimin järjestämiin yhteistyötilaisuuksiin ilmoittautui lähes 70 toimijaa Pohjois-Savon kunnista, hyvinvointialueelta, järjestöistä ja yhdistyksistä. Kuva: Pexels.

Yhdessä osallisiksi – Mieliteko 2.0 -hankkeen yhteistyötilaisuuksiin osallistuneet julkisen ja kolmannen sektorin toimijat tunnistivat, että pohjoissavolaisilla on vahva yhteisöllisyyden kaipuu. Tämä näkyy myös tilastoissa: lähes 13 % pohjoissavolaisista kokee itsensä yksinäiseksi melko usein tai jatkuvasti. Toisten ihmisten kaipuuta voidaan lieventää toiminnalla, joka kokoaa ihmisiä yhteen.

Pohjoissavolaisilla on vahva yhteisöllisyyden kaipuu.

Julkisen ja kolmannen sektorin edustajien mielestä työttömille ja työelämän ulkopuolella oleville tarjottavan toiminnan tulisi olla kiinnostavaa sekä iloa ja hyvinvointia lisäävää.

Toiminnan tulisi myös olla helppoa ja sellaista, että siihen voi osallistua ilman pelkoa leimaantumisesta. Osallistujien tavoittaminen on usein haastavaa. Keskeistä on se, kuinka heidän kiinnostuksensa herätetään ja miten heitä puhutellaan. 

Kiinnostuksen herättäjiä voivat olla esimerkiksi hyvä ruoka, mielenkiintoiset harrastuskokeilut sekä taiteen ja kulttuurin hyödyntäminen. Toiminnan tulisi olla sellaista, että osallistujat voivat halutessaan jatkaa sitä myös omatoimisesti.


Enemmän yhteistyötä, vähemmän asenteellisuutta

Julkisen ja kolmannen sektorin ammattilaiset toivoivat tiiviimpää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Yhteistyön tiivistäminen poistaisi tekemisen päällekkäisyyttä ja mahdollistaisi resurssien tehokkaamman kohdentamisen. Samalla työ Pohjois-Savon asukkaiden mielen hyvinvoinnin edistämiseksi vahvistuisi.

Ammattilaiset toivovat tiiviimpää yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Keskusteluissa nousi esiin, että asiantuntijat eivät tunne potentiaalisia kumppaneita ja niiden toimintaa kovin hyvin, vaikka tarve eri toimijoiden välisille kohtaamisille ja keskusteluille on suuri.

Esiin nousi myös pohjoissavolaisten asenteellisuus esimerkiksi vammaa, neuropsykiatria oireita sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaa kohtaan. Asenteellisuus heikentää mielen hyvinvointia ja sen edistämistä.

Yhdeksi keinoksi asenteellisuuden karsimiselle esitettiin monikanavaista viestintää, jota toteuttaisivat niin julkisen ja kolmannen sektorin toimijat kuin yritykset ja yhteisötkin. Viestinnällä voitaisiin auttaa ihmisiä tunnistamaan asenteellisuutta ja lisätä ymmärrystä mielen hyvinvoinnista.

Yhteistyötilaisuuksien ansiosta Yhdessä osallisiksi – Mieliteko 2.0 -hankkeen toimintaa pystytään kohdentamaan sellaiseksi, että se vastaa paremmin pohjoissavolaisten ja Pohjois-Savon kuntien tarpeita. Tilaisuudet toimivat myös yhteistyön avauksina hankkeen ja osallistujien välillä.