Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa
Mieliteko-median valkoinen logo

| Hyvinvointi Osallisuus | 13.11.2023 | Katja Hedberg

Mieliteko 2.0: Luomme osallisuutta, sillä se lisää voimia, antaa toivoa ja on vahva ase yksinäisyyttä vastaan

Jaa artikkeli

Teksti: Katja Hedberg, Kuvat: Katja Hedberg ja Pixabay 

Kokemus osallisuudesta kytkeytyy vahvasti hyvinvointiimme. Mieliteon Savonia-ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun tiimit luovat pohjoissavolaisille työttömille, vammaisille ja maahanmuuttajille mahdollisuuksia kokea osallisuutta ja tulla mukaan hyvinvointia lisääviin elintapaohjauksiin. 

Ytimessä on yhteisöllinen ryhmätoiminta, jonka suunnitteluun ja toteutukseen osallistujat pääsevät itse mukaan. Elintapaohjausten keskiössä ovat luonto, liikunta, ravinto, uni, kulttuuri ja päihteettömyys.

Tämä artikkeli jatkaa viisiosaista juttusarjaamme, jossa kerromme, kuinka Mieliteko 2.0 lisää pohjoissavolaisten mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia. Tässä jutussa kerromme Savonian ja Humakin työstä. Seuraavat jutut julkaistaan vuoden vaihduttua, kun työmme laajenee uusien osahankkeiden myötä.

 

Joukko ihmisiä ja heillä puhekuplia, joissa toivottiin osallisuuden kokemuksia.
Mieliteon ryhmätoiminnassa tuemme ihmisten voimavaroja sekä mahdollisuuksia kokea osallisuutta, joka on vahvassa yhteydessä hyvinvointiimme.

 

Mitä uutta Yhdessä osallisiksi  -ryhmähanke tuo pohjoissavolaisille?
Tutkimusten mukaan osallisuuden kokemus liittyy vahvasti siihen, kuinka hyvin ihminen voi. Osallisuutta tunteva kokee, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja asioihin, jotka ovat hänelle tärkeitä. Hän myös kokee itsensä merkitykselliseksi ja arvostetuksi osana eri yhteisöjä. Toisaalta, jos emme tunne itseämme osallisiksi tai emme tule kuulluksi yhteisöissä, voimme kokea, ettemme kuulu joukkoon. Tämä voi lisätä psyykkistä kuormittuneisuutta ja yksinäisyyttä sekä heikentää elämänlaatua. (Leemann ym. 2018.

Yhdessä osallisiksi -ryhmähankkeessa järjestämme yhdessä järjestöjen sekä kolmannen ja neljännen sektorin toimijoiden kanssa toimintaa, joka tukee osallisuutta, toimijuutta ja yhteisöllisyyttä.

Elintapaohjaukset suunnitellaan osallistujien kanssa, jotta sisältö vastaa aitoa tarvetta.

Järjestämme ryhmätoimintaa, joka tukee ihmisen voimavaroja ja luottamusta toimia itselleen merkityksellisissä ryhmissä ja yhteisöissä. Lisäksi tarjoamme pitkä- ja lyhytkestoisia elintapaohjauksia, joiden sisältö suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa vastaamaan heidän arjen tarpeitaan.

Yhdessä osallisiksi -ryhmähankkeen päätoteuttaja on Savonia-ammattikorkeakoulu. Se vastaa hankkeen koordinaatiosta, verkostotyöstä ja seurannasta. Hanke sisältää kolme pääkokonaisuutta, joilla on kolme eri toteuttajaa. Savonia vastaa Elintavoilla mielen hyvinvointia -kokonaisuudesta.

Humanistinen ammattikorkeakoulu kantaa päävastuun kahdesta kokonaisuudesta. Niiden nimet ovat Monitoimijaiset yhteisöt sekä Nuorten osallisuutta tukeva hybriditoiminta

Kuopion kaupunki ja Savonia toteuttavat hankkeessa Osallisuutta vahvistava viestintä -kokonaisuutta.

 

Piirroskuva jossa etualalla ihnmisiä käsi kädessä, taustalla palapeli, josta yksi pala on irroitettu.
Tunne osallisuudesta syntyy, kun ihminen voi kokea kuuluvansa yhdenvertaisena johonkin yhteisöön tai joukkoon ja kun hän tuntee olevansa merkityksellinen osa yhteisöään.

 

Kenelle osahanke on tarkoitettu eli ketkä pääsevät mukaan?
Hanke on tarkoitettu 16–64-vuotiaille pohjoissavolaisille työttömille, työelämän ulkopuolella tai muutoin haavoittavassa asemassa oleville. Heitä ovat muun muassa nuoret, maahanmuuttajataustaiset, vammaiset sekä mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät. 

Miksi juuri he?
Hankkeemme on suunnattu erityisesti heille, jotka eivät ole työelämässä. Haluamme antaa kaikille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin ja osallistua toimintojen kehittämiseen elämäntilanteesta riippumatta.

Osallisuuden kokemus vähentää yksinäisyyttä ja lisää voimavaroja.

Osallisuuden kokemukset voivat auttaa erityisesti haastavissa elämäntilanteissa olevia monella tavalla. Osallisuuden kokemukset vähentävät muun muassa yksinäisyyttä sekä lisäävät uskoa omiin toimintamahdollisuuksiin. Voimavarojen vahvistuminen ja toiveikkuus voivat tukea myös työllistymistä sekä opiskelua. 

Työelämän ulkopuolella olevat jäävät usein myös palveluihin sisältyvän elintapaohjauksen ulkopuolelle. Kunnan ja hyvinvointialueen palveluiden resurssit ovat usein liian niukat, jotta niillä pystyttäisiin järjestämään voimavaroja tukevaa elintapaohjausta. 

Mihin osahanke tähtää eli tavoite?
Tavoitteemme on edistää pohjoissavolaisten mielen hyvinvointia tukemalla asukkaiden osallisuutta ja arjen voimavaroja. Pyrimme vahvistamaan yhteisöjen mahdollisuuksia tukea yksittäisten henkilöiden hyvinvointia.

 

Joukko naisia kävelee reput selässään metsätiellä.
Elintapaohjaustemme yksi kulmakivi on liikkuminen luonnossa. Suunnittelemme elintapaohjaukset yhdessä osallistujien kanssa.

 

Millaisilla keinoilla tavoitteisiin tähdätään?
Toteutamme osallisuutta ja toimijuutta vahvistavaa ryhmätoimintaa yhteistyössä järjestöjen sekä kolmannen ja neljännen sektorin toimijoiden kanssa. Kehitämme myös toimintamalleja, jotka tukevat kiinnittymistä yhteisöihin. 

Tarjoamme nuorille hybridimuotoista ryhmätoimintaa, jota suunnittelemme ja toteutamme yhdessä nuorten kanssa. Viemme osan toiminnasta digitaalisiin ympäristöihin, joka voi madaltaa kynnystä tulla mukaan toimintaan.

toteutamme osan Nuorten hybriditoiminnasta digitaalisissa ympäristöissä.

Lisäksi järjestämme pitkä- ja lyhytkestoisia elintapaohjauksia, joissa painopisteitä ovat luontolähtöisyys, liikunta, ravitsemus, uni, ilmaisu, kulttuuri ja päihteettömyys. Suunnittelemme sisällöt ja toteutuksen yhteistyössä osallistujien ja kumppaneiden kanssa.

Pyrimme viestimään erityisesti kohderyhmällemme, mutta myös laajemmin kaikille pohjoissavolaisille. Toteutamme osallistavaa ja vaikuttavaa viestintää, jonka tavoite on arkipäiväistää mielenterveyteen liittyviä ongelmia sekä poistaa häpeää, joka usein estää avoimen keskustelun aiheesta. Toimenpiteiden tapaan myös viestinnän tarkoitus on antaa ääni heille, joiden ääni yhteiskunnallisessa keskustelussa ja toiminnassa ei useinkaan kuulu.

Viestintä antaa äänen heille, joiden ääni ei useinkaan kuulu.

Ketkä työskentelevät osahankkeessa?
Savonialta hankkeessa työskentelevät kolme elintapaohjaajaa Susanne Hämäläinen (luontolähtöiset menetelmät), Sari Aalto (ravitsemus) ja Anne-Marika Partanen (liikunta) sekä yhteiskehittämisen asiantuntijat Ulla Piipponen ja Antti Kares, maahanmuuttajatyön asiantuntija Mirka Niskala, viestintäasiantuntija Sonja Kärkkäinen ja projektipäällikkö Tanja Moilanen.

Humakista toteuttajatiimiin kuuluvat asiantuntija Nina-Elise Koivumäki (nuorisotyö), ja projektikoordinaattori/asiantuntija Anu Leskinen (osallisuus). Humakin tiimi vahvistuu vuoden 2024 alussa kehittäjälehtorilla (verkkopedagogiikka).

Kuopion kaupungin tiimistä hankkeessa työskentelevät viestintäasiantuntijat Katja Hedberg ja Markus Laakso.

Millä mielellä ja meiningillä tartutte työhönne? Mikä työssänne innostaa? Mikä pelottaa?
Tartumme työhömme innokkaasti, mutta myös nöyrästi. Pohjoissavolaisilla itsellään on asiantuntijuutta ja tietoa siitä, mitkä tekijät vahvistavat heidän arjen voimavarojaan ja hyvinvointiaan. Meidän tehtävämme on kerätä jalkautuvan kohtaamistyön keinoin tätä tietoa ja valjastaa se yhteisöjen sekä ihmisten voimavarojen tueksi ryhmätoiminnassamme. Odotamme innolla kohtaamisia ja juttutuokioita pohjoissavolaisten kanssa.

mielen hyvinvointia pohjois-savoon

Toukokuussa 2023 julkaistun Kansallisen terveysindeksin perusteella Pohjois-Savo on yhä maan sairain alue. Mielenterveyden ongelmissa ja päihteiden käytössä ero muuhun maahan on hälyttävän iso.

Kesällä 2021 käynnistyneen, kymmenvuotiseksi suunnitellun Mieliteko-ohjelman tavoite on lisätä mielen hyvinvointia sekä vähentää päihteiden käyttöä ja päihdemyönteisyyttä Pohjois-Savossa. Tehtävä on siis kääntää maan sairaimman maakunnan suunta kohti terveempää tulevaisuutta vuoteen 2030 mennessä.

Mieliteon ensimmäinen, kaksivuotinen ohjelmakausi päättyi elokuussa 2023. Toinen kausi alkoi lokakuussa 2023, jolloin käynnistyi kaksi Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) rahoittamaa ryhmähanketta. Kokonaisuuden sisällä on seitsemän eri toteuttajien vetämää osahanketta. Sairastavuutta lähestytään monesta kulmasta, usealla toimintatavalla ja useissa kohderyhmissä.

Ensimmäisen ryhmähankkeen nimi on ”Työ ja mielen hyvinvointi – Mieliteko 2.0”.  Sen keskiössä on mielenterveyteen liittyvän työhyvinvoinnin edistäminen. Päätoteuttaja on Kuopion kaupunki. Osatoteuttajina mukana ovat Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Humanistinen ammattikorkeakoulu. Hanke kestää kolme vuotta.

Toisen ryhmähankkeen nimi on ”Yhdessä osallisiksi – Mieliteko 2.0”.   Se painottuu yhdenvertaiseen osallisuuteen. Päätoteuttaja on Savonia-ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina mukana ovat Kuopion kaupunki ja Humanistinen ammattikorkeakoulu. Hanke kestää neljä vuotta.